29 فروردین 1391

آغـازبکار نمایـشگاه بیـن‌المللی خـودرو نیویـورک ۲۰۱۲


نمایـشگاه بیـن‌المللی خـودرو نیویـورک در سال ۲۰۱۲ شروع بکار کرد.بمنظور دیدن عکسهای متنوع از این نمایشگاه روی گزینه ؛ادامه مطلب؛ کلیک کنید