12 اسفند 1389

آمار و تحلیل جالب از ظرفیت پذیرش و قبولی کارشناسی ارشد مکانیک

 

 

۱-ظرفیت کلی ساخت و تولید از سال 87 تا 89 سیر نزولی داشته!
2-ظرفیت کلی تبدیل انرژی در سالهای اخیر همیشه بیشتر از طراحی کاربردی بوده , اما در سال 89 طراحی کاربردی از تبدیل انرژی سبقت گرفت.
3-ظرفیت پذیرش تبدیل انرژی و طراحی کاربردی همیشه رو به افزایش بوده.
4-ظرفیت سایر گرایشها(خودرو , بیومکانیک , دریا, تسلیحات , ...) از سال 88 به 89 یک جهش چشمگیر داشته.
5-در سال 86 به 87 بیشترین افزایش ظرفیت را داشتیم. (338 نفر)
6-افزایش کلی ظرفیت از سال 86 به 87 ,30% - از سال 87 به 88 ,4% - از سال 88 به 89 ,15% بوده است.
7-از سال 86 تا 89 ,627 نفر به ظرفیت پذیرش کلی مکانیک اضافه شده (یعنی 56%)
8-و اما جالبترین نکته!
در سال 86 ظرفیت پذیرش کلی مکانیک 1128 نفر بوده, طبق آمار موسسه پارسه , رتبه آخرین فردی که در این موسسه بوده و پذیرفته شده 1080 بوده.(یعنی 48 نفر مانده به آخر)
در سال 87 ظرفیت پذیرش کلی مکانیک 1466 نفر بوده, طبق آمار موسسه پارسه , رتبه آخرین فردی که
در این موسسه بوده و پذیرفته شده 1356 بوده.(یعنی 110 نفر مانده به آخر)
در سال 88 ظرفیت پذیرش کلی مکانیک 1525 نفر بوده, طبق آمار موسسه پارسه , رتبه آخرین فردی که
در این موسسه بوده و پذیرفته شده 1488 بوده.(یعنی 37 نفر مانده به آخر) 

  

www.enrashidpour.com