6 اردیبهشت 1389

قوانین و روش تدوین پایان نامه مهندسی مکانیک

 

 

شیوه و قوانین مربوط به چگونگی تدوین پایان نامه  

   

مقطع کارشناسی مهندسی مکانیک 

 

 

(ارائه شده توسط شورای گروه مهندسی مکانیک)  

 

 

 

 

  

دانلود