18 آبان 1388

ظرفیتهای گرایشهای مهندسی مکانیک(کازشناسی ارشد) دانشگاه آزاد

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
دزفولعلوم تحقیقات تهراننجف آبادشیراز 
26نفر27نفر24نفر36نفر 
 
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
مشهدسمناناراکتهران جنوب
32نفر23نفر50نفر48نفر
خمینی شهر(استان اصفهان)کرجاهواز  
28نفر27نفر26نفر  
 
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
دزفولتبریزعلوم تحقیقات تهرانتهران جنوب

تاکستان 

(استان قزوین)

21نفر36نفر38نفر37نفر35 نفر
مشهد    
27نفر

 

 ظرفیتهای فوق مربوط به سال ۸۶ میباشد- متاسفانه ظرفیتهای حال حاضر و سال آینده در دسترس نبود

کلیه رشته ها در ادامه مطالب ...

ظرفیت پذیرش دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 86

مدیریت اجرایی
تهران مرکزعلوم و تحقیقات تهرانسنندجبنابعلوم و تحقیقات اهواز
76 نفر37 نفر45 نفر35 نفر48 نفر
 
مدیریت شهری
علوم و تحقیقات تهران    
29 نفر    
 
فیزیک اتمی و مولکولی
مهابادعلوم تحقیقات تهرانمشهدتهران مرکزیتهران شمال
30نفر25نفر27نفر25نفر 29نفر
 
فیزیک-حالت جامد
تهران مرکزکرجعلوم تحقیقات اهوازقمتهران شمال
26نفر30نفر26نفر28نفر27نفر
علوم تحقیقات تهران    
27نفر    
 
فیزیک-ذرات بنیادی و نظریه میدانها
علوم تحقیقات تهرانتهران مرکز   
14نفر3نفر   
 
فیزیک هسته ای
تهران مرکزعلوم تحقیقات اهواز   
25نفر26نفر   
 
فیزیک-فیزیک نجومی
تهران مرکز    
 8نفر    
 
فیزیک بنیادی
تهران مرکز     
3نفر    
 
مهندسی پزشکی- بیومکانیک
علوم تحقیقات تهران    
12نفر    
 
مهندسی صنایع-صنایع
تهران جنوبفزویننجف آباد  
32نفر37نفر26نفر  
 
مهنسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
علوم تحقیقات تهران    
32نفر    
 
مهندسی صنایع- سیستم و بهره وری
تهران جنوباراکقزوین

زاهدان

نجف آباد
27نفر69نفر33نفر26نفر26 نفر
 
مهندسی هوافضا- جلوبرندگی
علوم تحقیقات تهران    
5 نفر      
 
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
علوم تحقیقات تهران    
 9 نفر    
 
مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی
علوم تحقیقات تهران    
7 نفر    
 
مهندسی هوافضا-طراحی سازه های هوافضایی
علوم تحقیقات تهران    
5 نفر    
 
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
علوم تحقیقات تهران    
6نفر    
 
فناوری اطلاعات- شبکه های کامپیوتری
قزوین    
 41نفر    
 
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
علوم تحقیقات تهرانمشهدقزوین  
65نفر 33نفر32نفر  
 
مکاترونیک
علوم تحقیقات تهرانقزوین   
30نفر36نفر   
 
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری
علوم تحقیقات تهراناراکدزفولتبریز 
66نفر60نفر23نفر35نفر 
 
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
شبسترنجف آبادعلوم تحقیقات تهرانعلوم تحقیقات اهوازتهران جنوب
37نفر24نفر57 نفر44نفر25نفر
اراکقزوینمشهدتهران شمال 
78 نفر42نفر31نفر24نفر 
 
مهندسی برق- الکترونیک
اراکتهران جنوبتبریزنجف آبادبوشهر
60نفر28نفر40نفر25نفر31نفر
قزوینتهران مرکزعلوم تحقیقات تهران  
45 نفر30نفر27نفر  
 
مهندسی برق- قدرت
تهران جنوبعلوم تحقیقات تهرانساوهنجف آباددزفول
32 نفر30 نفر26نفر27نفر 25نفر
 
مهندسی برق- کنترل
علوم تحقیقات تهرانگنابادتهران جنوبنجف آباد 
31 نفر21نفر26نفر27نفر 
 
مهندسی برق- مخابرات
بوشهرتهران جنوبعلوم تحقیقات تهراننجف آباد 
24نفر30نفر35نفر23نفر 
 
مهندسی پزشکی- بیو الکتریک
مشهدعلوم تحقیقات تهران   
24نفر33نفر   
 
مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
دزفولعلوم تحقیقات تهراننجف آبادشیراز 
26نفر27نفر24نفر36نفر 
 
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
مشهدسمناناراکتهران جنوبمشهد
32نفر23نفر50نفر48نفر23نفر
خمینی شهرکرجاهواز  
28نفر27نفر26نفر  
 
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
دزفولتبریزعلوم تحقیقات تهرانتهران جنوبتاکستان
21نفر36نفر38نفر37نفر35 نفر
مشهد    
27نفر    
 
مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی
کرمانتهران جنوبدزفول  
31نفر36نفر28نفر  
 
مهندسی عمران- مهندسی سازه
تهران مرکزنجف آبادمراغهزاهداندزفول
43نفر23نفر44نفر45نفر23نفر
بوشهر بندرعباسمهابادیزدکرمان
146نفر27نفر33نفر24نفر26نفر
مشهدتهران جنوب   
31نفر25نفر   
 
مهندسی عمران- راه و ترابری
علوم تحقیقات تهرانتهران جنوب   
30نفر27نفر   
 
مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی
استهباننجف آباداراکزنجانتهران مرکز
30نفر24نفر60نفر37نفر45نفر
 
مهندسی عمران-مهندسی زلزله
علوم تحقیقات تهرانشهرکردبوشهر  
27نفر28نفر25نفر  
 
مهندسی عمران- مهندسی مدیریت و ساخت
علوم تحقیقات تهرانتهران جنوب   
30نفر27نفر   
 
مهندسی عمران-مهندسی آب
علوم تحقیقات تهرانمهابادشوشترتهران مرکز 
28نفر33نفر33نفر39نفر 
 
مهندسی عمران- حمل و نقل
علوم تحقیقات تهرانتهران جنوب   
21نفر27نفر